Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu – minimalny zakres usług działania obowiązkowe do zrealizowania w projekcie to:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP;
b) Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP;
c) Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
d) Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

W polu 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca zobowiązany jest wskazać jakie są potrzeby i oczekiwania uczestników w zakresie wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu. Na podstawie diagnozy sytuacji w makroregionie wnioskodawca będzie zobowiązany uzasadnić zaplanowane w ramach projektu formy wsparcia oraz określić ścieżki, z których przedsiębiorca będzie mógł skorzystać w projekcie, przy jednoczesnym uwzględnieniu obligatoryjnych działań szkoleniowych, doradczych oraz szkoleń z wykorzystania instrumentów e-zamówień.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca będzie mógł określić, że przedsiębiorca w ramach ścieżki projektowej może skorzystać ze wszystkich lub wybranych form wsparcia w zależności od zapotrzebowania:
1. dwudniowego szkolenia ogólne z zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. dwudniowego szkolenia praktycznego z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3. dwudniowego szkolenia z wykorzystaniem form warsztatowych instrumentów e-zamówień;
4. zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP.

Mając powyższe na uwadze, informujemy, że przedsiębiorstwa które skorzystają tylko z wybranych form wsparcia (określonych w pkt. 1-4) będą mogły być wliczone do wskaźnika produktu i rezultatu.

Dokumentacja działania