Utworzono: 14 grudnia 2018

13 grudnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.3 PO WER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:

Nazwa projektu: Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kwota przyznanego dofinansowania: 29 032 021,29 PLN
Kwota całkowita projektu: 29 032 021,29 PLN
Data wybrania projektu do dofinansowania: 13.12.2018 r.
Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.

Celem projektu jest kontynuacja działań mających na celu zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników w oparciu o prowadzoną przez PARP Bazę Usług Rozwojowych.

Utworzono: 12 grudnia 2018

W ramach konkursu Kompetencji dla sektorów*, na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 3 wnioski i wszystkie zostały skierowane do negocjacji.

Lista projektów po ocenie merytorycznej oraz negocjacjach do pobrania w zakładce Listy projektów.

*nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18, Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Utworzono: 12 grudnia 2018

Od dziś przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym „Akademia Menadżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność  i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2018

15 grudnia br. jest w PARP dniem pracującym, w związku z czym 24 grudnia br. zgodnie z decyzją kierownictwa PARP, Agencja będzie zamknięta.

Godziny pracy Infolinii 24.12.2018 r.

Infolinia czynna będzie 24 grudnia w godzinach 8:30-14:00. 15 grudnia br. Infolinia będzie nieczynna, tego dnia zapraszamy do zadawania pytań drogą elektroniczną.

Utworzono: 30 listopada 2018

W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój realizowana będzie II runda konkursu z roku 2018 pn.: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wyboru projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji.

więcej

Utworzono: 30 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30 listopada 2018 r. roku ogłosiła konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych " na dofinansowanie projektów skierowanych do interesariuszy sektorów zainteresowanych powołaniem i funkcjonowaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, dzięki której możliwe będzie dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców funkcjonujących w danym sektorze.

więcej

Utworzono: 27 listopada 2018

Wydłużenie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18: Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 października 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku, pkt 7) - strona 12,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 20.

Zmiana załączników nr 9, 11 i 12 do Regulaminu konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18

W związku z omyłką, zmianie ulegają 3 załączniki do Regulaminu konkursu:

  • Załącznik 9 - Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług szkoleniowych lub doradczych,
  • Załącznik 11 - Minimalny zakres usług,
  • Załącznik 12 – Wzór umowy z beneficjentem.

Powyższe zmiany nie wpływają na alokacje konkursu, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.