Utworzono: 5 listopada 2018

Zapraszamy do lektury raportu "Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe"

więcej

Utworzono: 26 października 2018

Zapraszamy do lektury raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym. Publikacja powstała w celu dostarczenia wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych działach gospodarki. W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie trzy edycje badań przekrojowych i badania branżowe – na początek – dla trzech wybranych sektorów – sektora finansowego, turystycznego i IT. Przeprowadzenie tych badań we współpracy z ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji ma za zadanie zwiększenie wiedzy w zakresie potrzeb w sektorze finansowym.

więcej

Utworzono: 11 października 2018

Rynek usług edukacyjnych w Polsce – teraźniejszość a wyzwania przyszłości to konferencja przeznaczona przede wszystkim dla przedstawicieli firm szkoleniowych i trenerów.

Utworzono: 8 października 2018

Informujemy, że w ramach konkursu Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 1, na etapie oceny merytorycznej rekomendowano do dofinansowania  5 wniosków. Z wniosków pozytywnie ocenionych do negocjacji przekazano 5 projektów.

Lista  projektów po ocenie merytorycznej i negocjacjach i negocjacjach

Utworzono: 28 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ogłosiła konkurs Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku* typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. W ramach konkursu dofinansowany zostanie projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu zamówień publicznych, dzięki któremu przedsiębiorcy z sektora MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru. Działania w ramach dofinansowanego projektu muszą koncentrować się na przedsiębiorstwach zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Pula środków konkursie wynosi 3 188 406,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu to 2 869 565,40 zł (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawcy są zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wnioski można będzie będzie składać od 31 października do 30 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

W ramach konkursu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych, które będzie skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.

* Konkurs POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18 (krajowe zamówienia publiczne)

Strona konkursu

 

Utworzono: 21 września 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji - konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18.

Utworzono: 19 września 2018

Zapraszamy na webinarium przybliżające temat odpowiedniego przygotowania sukcesji. Czwartek, 20 września, godz. 11:00.