Utworzono: 9 sierpnia 2018

Informujemy, że zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.2 POWER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

W harmonogramie w ramach Działania 2.2 POWER wprowadzony został konkurs Krajowe zamówienia publiczne – makroregion 3 (województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Konkurs ten stanowić będzie uzupełnienie naboru wniosków w ramach konkursu z 2017 r.

Harmonogram konkursów

Utworzono: 8 sierpnia 2018

25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania.

Ustawa powstała z inspiracji firm rodzinnych i stanowi odpowiedź na problem złożoności sukcesji po zmarłym przedsiębiorcy. Do tej pory po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego następcy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia firmy.

Nowe przepisy pozwalają powołać zarządcę sukcesyjnego. Będzie on prowadził bieżące sprawy przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, do czasu zakończenia formalności spadkowych. W mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa pozwoli zachować ciągłość rozliczeń podatkowych firmy. Będą one dokonywane z wykorzystaniem numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego.

Większość przepisów nowej ustawy zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, a więc już w IV kwartale 2018 roku.

Tekst ustawy

Do tego czasu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnie konkurs na organizację wsparcia dla firm rodzinnych realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji.

Utworzono: 30 lipca 2018

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski - konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18.

więcej

Utworzono: 30 lipca 2018

Informujemy o aktualizacji listy certyfikatów/akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.

Utworzono: 4 lipca 2018

29 czerwca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.21 POWER projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Akademia Menedżera Innowacji.

Nazwa Wnioskodawcy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kwota przyznanego dofinansowania: 23 609 811,88 PLN
Kwota całkowita projektu: 29 790 952,51 PLN
Data wybrania projektu do dofinansowania: 29.06.2018 r.
Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2023 r.

Celem projektu jest wyposażenie menedżerów i pracowników przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian, który prowadzi do wdrażania innowacji. W wyniku uczestnictwa w AMI menedżerowie i pracownicy pozyskają wiedzę o procesie zmian i zdobędą umiejętności, które stymulują zachowania do kreowania, wdrażania i zarządzania innowacjami - od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż, udoskonalenie do tworzenia kolejnych nowych rozwiązań.

Utworzono: 29 czerwca 2018

Startuje nowe działanie w ramach POWER: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Rad Sektorowych. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli skorzystać ze szkoleń i doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Utworzono: 29 czerwca 2018

29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.