Utworzono: 11 października 2017

Informujemy, że został zakończony konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/16 na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

więcej

Utworzono: 3 października 2017

Interpretacja kryterium dostępu nr 7 w odniesieniu do wymogu osiągnięcia założonych dla obszaru nr 2 (województwo mazowieckie i województwo łódzkie) wskaźników rezultatu.

więcej

Utworzono: 29 września 2017
Utworzono: 26 września 2017

Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/16 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1:

więcej

Utworzono: 22 września 2017

21 września 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.12 POWER następujący projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym:

więcej

Utworzono: 15 września 2017
Utworzono: 13 września 2017

Zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu – minimalny zakres usług działania obowiązkowe do zrealizowania w projekcie to:

więcej