Utworzono: 9 stycznia 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej POWER.

więcej

Utworzono: 4 stycznia 2018

28 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Rada Programowa ds. Kompetencji (działanie 2.12 POWER). Kwota dofinansowania odpowiada wartości całego projektu i wynosi 4 689 346,18 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

więcej

Utworzono: 1 stycznia 2018

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2018 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój planowane jest ogłoszenie trzech konkursów, w których na beneficjentów czeka blisko 129 mln zł (w tym z dofinansowania ok. 116 mln zł). Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Sukcesja w firmach rodzinnych i Akademia Menadżera MSP to działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowego i/lub doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2017

W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

11 stycznia 2018 r. (czwartek), w Warszawie, w godz. 9:30-13:00  zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców działania 2.2. POWER (typ projeku 1) Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017