Utworzono: 9 lutego 2018

12 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków w konkursie Sukcesja  w firmach rodzinnych. Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie projektów szkoleniowych lub doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP.

więcej

Utworzono: 9 lutego 2018
Utworzono: 5 lutego 2018
Utworzono: 31 stycznia 2018

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”.

Utworzono: 31 stycznia 2018

31 stycznia br. zmianie uległ Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na 2018 r. Zmiana harmonogramu dotyczy Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, w następującym zakresie:

  1. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Akademia Menadżera MSP został skrócony do 11 maja 2018 r. Zmiana terminu zakończenia naboru podyktowana jest umożliwieniem szybszego dostępu do wsparcia dla przedsiębiorców. Jednocześnie z analizy przeprowadzonej przez PARP wynika, że jest to odpowiedni czas na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
  2. Termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych został przesunięty na 9 lutego 2018 r., a termin rozpoczęcia składania wniosków na 12 marca 2018 r. Zmiana terminów wiąże się z brakiem ostatecznych ustaleń w zakresie przepisów regulujących instrument wsparcia w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020.
  3. Zaktualizowano kwotę dofinansowania w ramach konkursu Akademia Menadżera MSP oraz Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, zgodnie z zatwierdzonym Rocznym Planem Działania POWER na 2018 r.
Utworzono: 30 stycznia 2018
Utworzono: 17 stycznia 2018