28 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała do dofinansowania projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym Rada Programowa ds. Kompetencji (działanie 2.12 POWER). Kwota dofinansowania odpowiada wartości całego projektu i wynosi 4 689 346,18 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r.

Cel projektu jest pochodną zadań przypisanych Agencji w ustawie o PARP w związku z realizacją działań POWER, tj.: dostosowaniem kształcenia do zapotrzebowania gospodarki poprzez włączanie przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Realizację rozpocznie powołanie Członków Rady Programowej  i stworzenie warunków do jej funkcjonowania. W skład Rady Programowej  wejdą przedstawiciele (maks. 20 osób) m.in. resortu gospodarki, oświaty, szkolnictwa wyższego i pracy, partnerów społ., przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej. Członkowie Rady Programowej  zostaną powołani przez ministra właściwego ds. gospodarki na wniosek Prezesa PARP.