Interpretacja kryterium dostępu nr 7 w odniesieniu do wymogu osiągnięcia założonych dla obszaru nr 2 (województwo mazowieckie i województwo łódzkie) wskaźników rezultatu.

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 (konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17) uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMSP mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie makroregionu, którego dotyczy projekt, zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski z zastrzeżeniem, iż co najmniej 25% uczestników projektu (wskaźnik rezultatu) pochodzi z każdego województwa wchodzącego w skład makroregionu, którego dotyczy projekt.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17 (Podrozdział 4.5, Tabela nr 1) wskaźnik rezultatu (Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których przedstawiciele nabyli wiedzę w zakresie zamówień publicznych) dla obszaru nr 2 został określony na poziomie 344 przedsiębiorstw, w tym z regionów słabiej rozwiniętych (województwo lubelskie) – 297 i z regionów lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie) – 47.

Biorąc pod uwagę, iż wskaźnik rezultatu wskazany w Regulaminie konkursu dla województwa mazowieckie nie stanowi co najmniej 25% uczestników projektu wymaganych kryterium dostępu nr 7, PARP informuje, iż określenie we wniosku o dofinansowanie projektu składanego dla obszaru nr 2 wskaźnika rezultatu dla województwa mazowieckiego w wysokości 47 przedsiębiorstw zostanie uznane, że projekt ten spełnia kryterium dostępu nr 7.

Dokumentacja