Informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-008/16 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1:

Obowiązujący termin składania wniosków: od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. do godz. 16:00
Zmiana została uwzględniona w regulaminie:
• Podrozdział 7.1 - Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 9 - strona 17,
• Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 29.
Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.
Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja