Informujemy, że został zakończony konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/16 na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

W odpowiedzi na konkurs wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu, który pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych i oczywistych pomyłek.

Ze względu na niewyłonienie projektu do dofinansowania w ramach działania, konkurs zostanie ogłoszony ponownie.