Informujemy, że w załączniku nr 4 ("Minimalny zakres usług") do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku,  zmianie ulega:

 

  1. Zapis punktu 4. Wymagania dotyczące realizowanych szkoleń informacyjnych ppkt. 5

    5) Łącznie szkoleniami informacyjnymi zostanie objętych nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 zagranicznych rynków zamówień publicznych:
  1. poszczególnych krajów: kraje europejskie, wybrane kraje Azji, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki
  2. organizacji międzynarodowych, w tym:
  • systemu zamówień Narodów Zjednoczonych (NZ): UNDP, UNOPS, oraz podmiotów działających w ramach systemu NZUnii Europejskiej (UE), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiej Organizacji Badań Nuklearnych, Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  • międzynarodowych instytucji finansowych, np.: Banku Światowego, przy czym realizacja szkoleń informacyjnych dotyczących zamówień organizacji międzynarodowych będzie każdorazowo uzgadniana z PARP

Dokumentacja konkursu