Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, na realizację projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie krajowych zamówień publicznych zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektów z 29 września na 6 października 2017 roku.

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Minimalny zakres usług uległ modyfikacji w zakresie zapisów dotyczących identyfikacji i rekrutacji uczestników projektu. Zaktualizowany dokument został zamieszczony na stronie dotyczącej konkursu.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Wykaz zrealizowanych projektów/usług szkoleniowych lub doradczych – w nagłówku zostało dopisane określenie „lub doradczych”

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie POWER

Ponadto zgodnie z uchwałą Komitetu Monitorującego PO WER, zatwierdzającą w konkursie zmianę kryterium dostępu nr 4 w zakresie wydłużenia okresu realizacji projektu z 24 na 36 miesięcy oraz kryterium nr 6 w zakresie ujednolicenia terminologii używanej w konkursie - zmiany sformułowania z „wartości alokacji” na „kwota dofinansowania” zmianie uległ załącznik nr 14 Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER, po akceptacji zmian przez KM POWER. Zaktualizowany dokument został zamieszczony na stronie dotyczącej konkursu.

Dokumentacja działania