Utworzono: 13 grudnia 2018

- Dziś po raz pierwszy odbywa się pierwsze wspólne posiedzenie Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Rady Programowej ds. Kompetencji. Ważne jest abyśmy podczas tego spotkania ustalili wspólne cele i działania, które możemy podjąć, żeby budować społeczeństwo oparte na wiedzy – zaznaczyła Marzena Machałek Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Rady Programowej ds. Kompetencji otwierając wspólne posiedzenie.

Polski kapitał społeczny nie jest w pełni wykorzystany. Dlatego zarówno PARP, jak i MEN podjęli działania, które mają skutecznie realizować Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W odpowiedzi powstały Sektorowe Rady ds. Kompetencji oraz Zintegrowany System Kwalifikacji, które wspierają rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. - Ważne, że dwa światy biznesu i edukacji spotykają się razem. Kapitał ludzki powinien napędzać polską gospodarkę. Dwa systemy prowadzone przez PARP oraz MEN funkcjonują w różnych podgrupach, ale postawiły sobie jeden wspólny cel – wzrost kwalifikacji – zaznaczył Adam Banaszak wiceprezes PARP.

Pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, aby ten odpowiadał na aktualne potrzeby rynku pracy. Jednym z zadań Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest kształcenie przyszłych kadr w odpowiedzi na potrzeby polskiego rynku pracy.

- Jednym z powodów niedopasowania kompetencji jest brak współpracy pomiędzy trzema podmiotami: administracją publiczną, biznesem oraz edukacją formalną i pozaformalną – wiceszef PARP. 

Praca rad sektorowych przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rady już teraz intensywnie włączają się w tworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji i przygotowywanie samych kwalifikacji rynkowych, które zasilają Zintegrowany System Kwalifikacji. Te z kolei, zaczynają pojawiać się zarówno w systemie edukacji pozaformalnej, ale i w szkołach, które niedługo będą mogły włączyć w swoje programy nauczania możliwość ich zdobycia. - Naszym celem jest wykreowanie takiego szkolnictwa zawodowego, aby mógł się odnaleźć w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Budujemy rozwiązania, ale ścieżka którą idziemy to budowanie procedur i jakości całego systemy edukacji. Widzimy potrzebę wspólnej pracy i współpracy pomiędzy Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz Systemem Rad ds. Kompetencji – zaznaczyła Urszula Martynowicz dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w MEN.

Małgorzata Mrozińska-Kruk dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP, w swojej prezentacji przedstawiła działania zrealizowane przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji oraz wyzwania, które stoją przed nami w kolejnych latach.

Coraz szybsza dynamika zmian na rynku pracy oznacza szybką dezaktualizację i starzenie się istniejących umiejętności oraz rosnące zapotrzebowanie na nowe. Spowodowane zmianami demograficznymi kurczenie się zasobów pracy oznacza potrzebę inwestowania w rozwój umiejętności osób w całym przebiegu ich życia zawodowego. O tym w jaki sposób kształcić kadry przyszłości, jak nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja oraz praca 4.0 wpływają na kształtowanie się polskiego rynku pracy dyskutowali eksperci panelu dyskusyjnego. Wszyscy byli zgodni co do tego, że największą trudnością dla przedsiębiorców jest tempo zmian technologicznych i zmiany na rynku pracy. Firmy do niedawna poszukując potrzebnych kwalifikacji koncentrowały się na polityce rekrutacyjnej, a nie na podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. Spadek bezrobocia wymusza na firmach zmianę polityki kadrowej.

Umiejętności nabyte w szkole, w młodości „starzeją się”. Pojawiają się niedobory i luki w zakresie popytu na umiejętności, co z kolei przekłada się na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W tym kontekście potrzeba uczenia się przez całe życie staje się ważnym elementem perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego.

Wspólne posiedzenie Zintegrowanego Systemu ds. Kwalifikacji oraz Rady Programowej ds. Kompetencji odbyło się 11 grudnia w siedzibie MEN.

Utworzono: 7 grudnia 2018

W erze gospodarki opartej na wiedzy wciąż występuje problem dostępu do pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz braku aktywnej polityki szkoleniowej przedsiębiorców. 30 listopada PARP ogłosiła nowy konkurs na dofinansowanie nowych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

- Jak wynika z naszego badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL), 75% przedsiębiorstw deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy z odpowiadającymi na ich potrzeby kompetencjami – zaznaczył wiceprezes PARP Adam Banaszak otwierając spotkanie poświęcone ogłoszonemu konkursowi na dofinansowanie nowych Sektorowych Rad ds. Kompetencji. - Polskim kapitałem może być kapitał ludzki. Dane BKL wskazują, iż 30% pracodawców nie inwestowało w rozwój swoich pracowników. Jedną z przyczyn jest brak oferty szkoleń szytych na miarę pracodawców – dodał Banaszak.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji to miejsca współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych. To inicjatywy oddolne, każdy sektor sam decyduje kto powinien włączyć się w prace Rady. Członkowie Rad mogą poznać nawzajem swoje potrzeby, możliwości i ograniczenia oraz tworzyć wspólne projekty, służące lepszemu przygotowaniu przyszłych kadr. Same Rady to element większej całości – Systemu Rad ds. Kompetencji, za którego koordynację i monitorowanie zadań odpowiedzialna jest Rada Programowa, a całość uzupełnia odpowiednie narzędzie do badań rynku pracy - ogólnopolski Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) i jego branżowe edycje.

Czemu służą rady sektorowe? - Rady ustalają, jakich kompetencji i kwalifikacji potrzebują konkretne branże i w jaki sposób instytucje edukacyjne oraz szkoleniowe mogą odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Celem Rad Sektorowych jest ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych sektorach gospodarki i wypracowywanie systemowych rozwiązań, które zwiększą dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców. To również określenie obszarów, które ma wspierać PARP – zaznaczył wiceprezes Banaszak.

Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji m.in. w sektorach: budowlanym, IT, finansów, turystyki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów oraz w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności.

Konkurs na kolejne Rady ds. Kompetencji 

Pieniądze na utworzenie Rad Sektorowych są udostępniane w konkursach organizowanych przez PARP. Konkurs ogłoszony został w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ 1b). Przedmiotem konkursu będzie dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie nowych Sektorowych Rad ds. Kompetencji. 

Założenia konkursu: 

 1. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Ponadto, Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) są zobowiązani do zapewnienia trwałości działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.
 2. Konkurs ma na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji w sektorach składających się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. 
 3. Projekt musi dotyczyć innego sektora niż sektor, w którym funkcjonuje już Rada ds. Kompetencji wybrana w ramach wcześniejszych konkursów.

Dofinansowanie: 

 1. Maksymalna kwota dofinansowania projektów w konkursie wynosi 19 800 000 zł.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 2 200 000 zł. 
 3. W ramach konkursu wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 9 projektów.

Kluczowe kryteria konkursu: 

 • Okres realizacji projektu: max 36 miesięcy;
 • Okres trwałości działań: 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu;
 • Projekty partnerskie (Wnioskodawca + max. 4 partnerów);
 • Podmiot może wystąpić jako Wnioskodawca raz w konkursie; 
 • Wymóg posiadania przez podmiot/y doświadczenia w działaniach wspierających sektor oraz w działaniach związanych ze współpracą biznesu i edukacji.

Procedura konkursowa:

 • Ocena wniosku o dofinansowanie projektu;
 • Ocena studium wykonalności sektorowej rady ds. kompetencji, w tym prezentacja projektu przed Panelem ekspertów.

Sektory strategiczne (zgodnie ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju): 

Lista sektorów strategicznych (z wyłączeniem sektorów objętych działaniem w ramach realizowanych dotąd projektów): 

 • Sektor produkcji środków transportu, z wyłączeniem motoryzacji;
 • Sektor elektroniki profesjonalnej;
 • Sektor lotniczo-kosmiczny;
 • Sektor produkcji leków, wyrobów medycznych;
 • Sektor systemów wydobywczych;
 • Sektor odzysku materiałowego surowców;
 • Sektor żywności wysokiej jakości.

Sektor strategiczny to 15 pkt dodatkowo na etapie oceny.

Dokumentacja konkursowa

Utworzono: 30 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 30 listopada 2018 r. roku ogłosiła konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych " na dofinansowanie projektów skierowanych do interesariuszy sektorów zainteresowanych powołaniem i funkcjonowaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, dzięki której możliwe będzie dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców funkcjonujących w danym sektorze.

więcej

Utworzono: 28 listopada 2018

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Wsparcie rozwoju innowacyjnych kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego”, które odbędzie się 12 grudnia 2018 roku w Krakowie (Hotel Vienna House, ul. Przy Rondzie 2).

Podczas wydarzenia prelegenci będą rozmawiać m.in. o:

 • możliwościach, jakie oferuje branży przemysłu chemicznego wdrażany obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji,
 • elementach systemu nakierowanych na wsparcie branży, takich jak Sektorowe Ramy Kwalifikacji,
 • możliwościach opisu kwalifikacji rynkowych,
 • sposobie włączania kwalifikacji do systemu oraz badania kompetencji sektorowych,
 • sposobie w jaki można uzyskać realny wpływ na proces tworzenia rozwiązań służących rozwojowi kwalifikacji w branży przemysłu chemicznego oraz uzupełnianiu istniejących luk kompetencyjnych.

Wydarzenie skierowane jest do reprezentantów sektora przemysłu chemicznego pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, firm szkoleniowych, przedstawicieli administracji centralnej, samorządu terytorialnego.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Więcej informacji

Utworzono: 26 listopada 2018

Prezentujemy raport na temat aktualnych trendów na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Został on podzielony na dwie części – w pierwszej przedstawione są kluczowe dane i wskaźniki rynku pracy. Druga część raportu to przegląd najnowszych wyników badań, analiz oraz trendów rozwojowych w wyróżnionych obszarach rynku pracy.

Celem raportu jest prowadzenie monitoringu polskiego i europejskiego rynku pracy i potrzeb kompetencyjnych na nim występujących. Służy on jako uzupełnienie branżowych badań realizowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz Branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego, a także badań i analiz przeprowadzonych przez Sektorowe Rady ds. kompetencji.

Główne wnioski z raportu:

 • Stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy z perspektywy pracowników (rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia zarówno w Polsce, jak i UE);
 • Duże zróżnicowanie stopy bezrobocia w UE oraz w Polsce (w tym w powiatach - od 1,5% w powiecie poznańskim do 23,8% w powiecie szydłowieckim);
 • Pierwsze symptomy wskazujące na pogarszającą się koniunkturę na rynku pracy (związane z podażą i popytem na pracę);
 • Optymistyczne prognozy przyszłego wzrostu popytu na pracę, przy pogarszających się prognozach demograficznych spowodują dalsze pogłębianie się nierównowagi na rynku pracy, tzw. „rynek pracownika”;
 • Pierwsze oznaki spowolnienia nie przekładają się jeszcze na zatrzymanie spadku bezrobocia, ale przedsiębiorstwa zgłaszają coraz większe problemy rekrutacyjne - co w największym stopniu dotyka dużych przedsiębiorstw i sektora produkcyjnego, ale także innych branż;
 • Duży udział wakatów w grupach zawodowych robotników przemysłowych i rzemieślników, specjalistów oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń;
 • Rosnąca liczba ofert pracy dla pracowników fizycznych (szczególnie w branży budowlanej, inżynierów oraz specjalistów ds. sprzedaży);
 • Wydłużające się prognozowane okresy aktywności zawodowej pracowników na rynku pracy (praktycznie we wszystkich krajach UE);
 • Silne zróżnicowanie rynku pracy, w tym wynagrodzeń, ze względu na płeć (wśród ogółu pracujących znajduje się więcej mężczyzn niż kobiet: 62,2% w stosunku do 45,2%);
 • Dominacja województwa mazowieckiego w generowaniu miejsc pracy (25% ofert pracy pochodzi z tego regionu).

Jednym z kluczowych problemów polskiego rynku pracy jest brak wykwalifikowanych pracowników, pomimo widocznego wzrostu wynagrodzeń. W perspektywie krótkookresowej, pracodawcy odpowiadają na ten problem poprzez zatrudnianie migrantów.

W zakresie trendów rozwojowych, charakterystycznych dla dzisiejszego runku pracy, bez wątpienia zaliczamy wszelkie postępujące działania w zakresie procesów automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji pracy. Są to niewątpliwie trendy rozwojowe, które w najbliższej przyszłości najsilniej wpływać będą na podaż i popyt na pracę w ujęciu kwalifikacyjno-kompetencyjnym.

Na zakończenie warto podkreślić, że wzrost inwestycji w Polsce jest i nadal będzie jednocyfrowy, co wpłynęło i będzie jeszcze silniej oddziaływało na sytuację na rynku pracy. Polskie firmy odczuwają niepewność, co do polityki gospodarczej rządu, spowodowaną m.in. podatkiem bankowym, czy ograniczeniem handlu w niedzielę. Sytuację na rynku pracy gwałtownie pogorszyło obniżenie wieku emerytalnego.

Podsumowując, rynek pracownika to nowa sytuacja w polskiej gospodarce, która wymaga umiejętnego dostosowania się po stronie przedsiębiorstw, jak również wspierających i przewidywalnych polityk publicznych. Tylko wtedy możliwe będzie dalsze dynamiczne zwiększanie produktywności pracy i wynagrodzeń w Polsce.

Utworzono: 20 listopada 2018

Jakie problemy spotykamy na co dzień w zarządzaniu pracą małej i dużej grupy? Jaką rolę pełni informacja zwrotna i w jaki sposób można ją wykorzystać? Co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji? Efektywność pracy w małym i dużym zespole. Tym zagadnieniom zostały poświęcone listopadowe warsztaty skierowane do siedmiu sektorowych rad ds. kompetencji. Zorganizowane przez PARP wydarzenie było realizacją rekomendacji wynikających z ewaluacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy na temat modeli zarządzania poprzez zadania, wartości oraz cele. Doskonalili swoje kompetencje komunikacyjne i to w jaki sposób wpływają na skuteczność zarządzania, czyli w jaki sposób zlecać zadania, jak przekazywać ocenę – poprzez pochwałę bądź krytykę.

Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczęła się część praktyczna – praca zespołowa i praca w grupach odgrywając scenki. Dzięki temu wszyscy mogli usłyszeć o tym jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak informować się wzajemnie, dzielić się wiedzą oraz o inicjatywach i zagadnieniach ważnych dla sektora.

Efektem całodniowych warsztatów będzie poradnik dobrych praktyk, czyli zbiór doświadczeń grup roboczych i wskazówki w jaki sposób działać i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Utworzono: 5 listopada 2018

Zapraszamy do lektury raportu "Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe"

więcej