Zamówienia publiczne dla MSP

Z kompleksowych badań rynku zamówień publicznych w Polsce zrealizowane w latach 2010-2013 w ramach projektu systemowego PARP w ramach POKL Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo wynika, iż w 2013 r. 79% przedsiębiorstw z sektora MSP nie miało do czynienia z rynkiem zamówień publicznych i jest to odsetek wyższy niż w roku 2012 (66%). Deficyt wiedzy jest widoczny zwłaszcza w przypadku znajomości prawa zamówień publicznych (i jego aktualizacji) oraz procedur rządzących tym rynkiem. Jak wynika z badań, co czwarty wykonawca nie podejmuje jakiekolwiek działań edukacyjnych w zakresie zamówień publicznych. W celu zapewnienia szerokiego dostępu polskim przedsiębiorcom z sektora MMSP i ich pracownikom do wiedzy z zakresu zamówień publicznych i jej praktycznego zastosowania PARP planuje w ramach Działania 2.2. PO WER 2014-2020 dofinasowanie projektów szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych. Dzięki zaplanowanym działaniom przedsiębiorcy z sektora MMSP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru co wpłynie na wzrost udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w polskim i zagranicznym rynku zamówień publicznych.

Jakie usługi będą dofinansowane:

  • Identyfikacja i rekrutacja potencjalnych przedsiębiorców;
  • Działania szkoleniowo - doradcze z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowane do przedsiębiorców sektora MMSP, zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.
  • Działania doradcze związane z udziałem przedsiębiorcy sektora MMSP w konkretnym zamówieniu publicznym.

Z działania mogą skorzystać :

  • Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
  • Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • Partnerzy społeczni,
  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadające doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców.

Ostateczni odbiorcy działań projektowych:
Projekty realizowane w ramach konkursu muszą być skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników, zainteresowanych szkoleniami i doradztwem w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych. Docelowa w ramach projektów objętych dofinasowaniem w I konkursie zakłada się nabycie wiedzy w zakresie prawa zamówień publicznych przez pracowników z minimum 807 przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania: Maksymalny poziom dofinasowania projektu wynosi 90% wartości projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego (zebranego od przedsiębiorców) w pieniądzu w wysokości co najmniej 10 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.

Lista Wnioskodawców, którzy będą realizować projekty znajduje się na Liście projektów podlegających ocenie merytorycznej


 

[1] http://www.parp.gov.pl/index/more/38006; http://www.parp.gov.pl/index/more/31371; http://www.parp.gov.pl/index/more/24865