Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 26 listopada 2015 r. do 8 grudnia 2015 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).

Informujemy, że załączniki o nr 1-3, 5-9, 14-15 oraz nr 16 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w konkursie (uchwała nr 3 KM PO WER z 30 marca 2015 r., nr 9 z 27 kwietnia 2015 r.).

Poniżej zamieszczamy zestawienie zgłoszonych uwag w procesie konsultacji wraz z odpowiedziami udzielonymi przez PARP.


 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin_zamowienia_publiczne.docx).docx150 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   1) Wzór Karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WERDownload this file (Zalacznik_1_karta_weryfikacji.doc).doc236 kB pobierz
   2) Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegoDownload this file (Zalacznik_2_karta_ocena_formalna.doc).doc286 kB pobierz
   3) Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegoDownload this file (Zalacznik_3_karta_ocena_merytoryczna.doc).doc347 kB pobierz
   4) Minimalny zakres usług Download this file (Zalacznik_4_minimalny zakres usług.docx).docx115 kB pobierz
   5) Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny Download this file (Zalacznik_5_deklaracja_poufnosci_czl_KOP.doc).doc234 kB pobierz
   6) Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOPDownload this file (Zalacznik_6_deklaracja_poufnosci_obserwator.doc).doc233 kB pobierz
   7) Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronnościDownload this file (Zalacznik_7_deklaracja_bezstronnosci_pracow_PARP.doc).doc236 kB pobierz
   8) Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności Download this file (Zalacznik_8_deklaracja_bezstronnosci_ekspert.doc).doc237 kB pobierz
   9) Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zalacznik_9_wzor_wniosek_o_dofinansowanie.doc).doc523 kB pobierz
   10) Wzór ośw. Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dot.) - zreal. projektów/usługDownload this file (Zalacznik_10_wzor_oswiadczenie_wykaz_projektow.doc).doc113 kB pobierz
   11) Wzór ośw. Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dot.) o dysponowaniu personelemDownload this file (Zalacznik_11_wzor_oswiadczenie_kluczowy_personel_merytoryczny.doc).doc122 kB pobierz
   12) Wzór CV trenera/doradcyDownload this file (Zalacznik_12_wzor CV _trenerzy_doradcy.doc).doc128 kB pobierz
   13) Wzór CV osoby posiadającej doświadczenie w zakresie pomocy publicznejDownload this file (Zalacznik_13_wzor CV _osoba_pomoc_publiczna.doc).doc127 kB pobierz
   14) Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zalacznik_14_wzor_umowy_konkursu.doc).doc1495 kB pobierz
   15) Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WERDownload this file (Zalacznik_15_lista_sprawdzajaca_do_wniosku_o_dofinansowanie_PO_WER.doc).doc103 kB pobierz
   16) Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WERDownload this file (Zalacznik_16_kryteria_zatwierdzone_przez_ KM_POWER.docx).docx109 kB pobierz
   17) Taryfikator PARP Download this file (Zalacznik_17_taryfikator PARP.docx).docx103 kB pobierz
   Uwagi konkurs zamówieniaDownload this file (Uwagi_konkurs_zamowienia.pdf).pdf91 kB pobierz