Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca
dla
Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych

w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.)

ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16

na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych

skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 - Zamówienia publiczne" albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP

w terminie: od 1 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r. *

 

do 26 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r.

(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Decyduje chwila złożenia wniosku do PARP.


Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące realizację działań szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:
a) identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia,
b) przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka I),
c) zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka II).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami mogą być:

a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
c) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ((Dz.U. z 2015 r. nr 2029),
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),
g) przedsiębiorcy.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 10 mln zł, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektu na danym obszarze określonej w Regulaminie konkursu.

W ramach konkursu wydzielono 5 obszarów geograficznych, w których Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Składany w konkursie projekt może dotyczyć tylko jednego obszaru.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu (pobierz plik)

Pełna dokumentacja do Działania 2.2, typ projektu 2 (link)