Utworzono: 6 marca 2017

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowanym przez PARP. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pozakonkursowego Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego.

 

Utworzono: 8 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 92 Komitetu Monitorującego PO WER z 14 września 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowany przez PARP. 

Utworzono: 20 lipca 2016

Dokument jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów. Instrukcja użytkownika B jest dokumentem horyzontalnym i składa się z Podręcznika Beneficjenta SL2014 oraz załączników (słownik głównych pojęć i testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników). Dodatkowo IZ PO WER udostępniła uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 zawierające kwestie specyficzne i istotne z punktu widzenia realizacji POWER.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu realizowanego przy współudziale ze środków Unii Europejskiej.

więcej

Utworzono: 8 grudnia 2015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej

Utworzono: 22 lipca 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 21 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 czerwca 2015 r. zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II osi Priorytetowej POWER opracowanym przez PARP. Zmiany powyższe dotyczą konkursu nr 1 oraz projektu pozakonkursowego koncepcyjnego planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3.

więcej

Utworzono: 15 lipca 2015

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Celem dokumentu jest zapewnienie, aby wszystkie działania współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem Agendy jest zatem określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.

więcej