Utworzono: 5 grudnia 2017

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Obecna wersja Umowy Partnerstwa została zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).

więcej

Utworzono: 30 sierpnia 2017

23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Utworzono: 6 marca 2017

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowanym przez PARP. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pozakonkursowego Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego.

 

Utworzono: 8 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 92 Komitetu Monitorującego PO WER z 14 września 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowany przez PARP. 

Utworzono: 20 lipca 2016

Dokument jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów. Instrukcja użytkownika B jest dokumentem horyzontalnym i składa się z Podręcznika Beneficjenta SL2014 oraz załączników (słownik głównych pojęć i testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników). Dodatkowo IZ PO WER udostępniła uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 zawierające kwestie specyficzne i istotne z punktu widzenia realizacji POWER.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu realizowanego przy współudziale ze środków Unii Europejskiej.

więcej

Utworzono: 8 grudnia 2015

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

więcej