Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 92 Komitetu Monitorującego PO WER z 14 września 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowany przez PARP.