Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, działając na podstawie uchwały nr 21 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 czerwca 2015 r. zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II osi Priorytetowej POWER opracowanym przez PARP. Zmiany powyższe dotyczą konkursu nr 1 oraz projektu pozakonkursowego koncepcyjnego planowanego do realizacji w ramach Działania 2.3.