23 sierpnia 2017 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które obowiązują od dnia publikacji.

Oznacza to, że do postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r. należy stosować wersję Wytycznych obowiązującą od 14 października 2016 r. do 22 sierpnia 2017 r. Zapisy aktualnego dokumentu obowiązują postępowania wszczęte od 23 sierpnia 2017 r.

Zasadnicze zmiany dotyczą:

  • dostosowania treści wytycznych do zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy wdrożeniowej,
  • kwalifikowalności podatku VAT,
  • sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności,
  • stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich,
  • doprecyzowania pojęć personelu projektu oraz wykonawcy.

Obecnie w PARP jest prowadzona analiza dokumentacji ogłoszonych konkursów w zakresie konieczności wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji. Informacje o zmianach w poszczególnych dokumentach ogłosimy oddzielnym komunikatem na stronie Agencji.