Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla II Osi Priorytetowej POWER, opracowanym przez PARP. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu pozakonkursowego Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego.