ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW

Główne cele, jakie dzisiaj stawiają sobie firmy, to maksymalizacja obrotów i zysków oraz pozyskiwanie nowych klientów. Takie cele jak: rozwój, wprowadzanie nowych towarów czy usług na rynek, które są niezbędne dla zwiększenia zatrudnienia, wymieniane są znacznie rzadziej. Prawie 1/3 firm nie ma planów rozwojowych, trwając w przekonaniu, że do odniesienia sukcesu wystarczy reagować na sygnały z otoczenia lub nie ma sensu planować wobec niepewnej przyszłości. Oznacza to, że wielu przedsiębiorców, którzy powinni być motorem polskiej gospodarki, nie uznaje rozwoju biznesu za priorytet. Firmy koncentrują uwagę bardziej na doraźnym planowaniu działalności i bieżącym funkcjonowaniu. W perspektywie finansowej UE 2014-2020 system dystrybucji środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników zostanie oparty na podejściu popytowym. To przedsiębiorca, po zidentyfikowaniu swoich potrzeb rozwojowych, będzie samodzielnie wybierał usługi, które w największym stopniu zrealizują te potrzeby. Taka zmiana w dystrybucji środków, wobec postawionej powyżej diagnozy, wymaga wsparcia przedsiębiorstw w zakresie ukierunkowania na rozwój oraz identyfikacji potrzeb rozwojowych. Cel wprowadzonego działania – Wsparciem z zakresu analizy i diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy i jego pracowników zostanie objętych ponad 10 tys. firm.

Jakie projekty będą dofinansowane – Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące opracowania analizy potrzeb rozwojowych i planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Z działania mogą skorzystać – O wsparcie będą mogły się ubiegać organizacje partnerów społecznych: organizacje związkowe i pracodawców, które będą realizować projekty doradcze na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.

Propozycja podziału rodzajów działalności gospodarczej na branże