Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 PO WER przedstawia do konsultacji społecznych dokumentację konkursu „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców", nr konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-002/15.

 Uwagi można zgłaszać w terminie od 23 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r.
Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza

Informujemy, że załączniki o nr od 1 do 10 oraz nr 14 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu i premiujące w konkursie (uchwała nr 3 KM PO WER z 30 marca 2015 r., nr 9 z 27 kwietnia 2015 r.).

Przewidywany termin publikacji zestawienia uwag zgłoszonych w procesie konsultacji – 30 listopada br. Zestawienie będzie opublikowane na stronie internetowej PARP w zakładce Działania.