27 sierpnia 2019

Wydłużenie III rundy w Kompetencjach dla sektorów - oferta dla operatorów

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 zostaje wprowadzona zmiana w Załączniku nr 14 (Informacja nt. rund konkursowych) – Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w III rundzie konkursowej.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 19 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r, do godziny 12.00.

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z poźn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.

Pełna dokumentacja działania Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów.