21 października 2019

Zmiana harmonogramu naborów POWER na 2019 rok

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej). Aktualny termin zakończenia składania wniosków to 28.10.2019 r.

Powyższa zmiana wynika z obowiązku realizacji nałożonych na PARP zadań w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730); Podrozdział 6.7 – Harmonogram naborów w trybie konkursowym, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

AKTUALNY HARMONOGRAM

Opublikowano: 21.10.2019 14:27
Poprawiono: 21.10.2019 14:27
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: