16 grudnia 2019

Konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej: Dostępność - szansą na rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej
dla Działania 2.21 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących – „Dostępność  - szansą na rozwój” - konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-002/20

Uwagi można zgłaszać w terminie od 16 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r.
w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Informujemy, że załączniki o nr 1-9 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałą Komitetu Monitorującego zatwierdzającą kryteria wyboru projektów.

Regulamin

Załącznik 1. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

Załącznik 2. Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

Załącznik 3. Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.

Załącznik 4. Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności.

Załącznik 5. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.

Załącznik 6. Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik 7. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.

Załącznik 8. Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik 10. Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER.

Załącznik 11. Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.

Załącznik 12. Minimalny zakres usług.

Załącznik 13. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) dotyczącego doświadczenia w prowadzeniu działań szkoleniowych i doradczych.

Formularz zgłaszania uwag

Opublikowano: 16.12.2019 16:29
Poprawiono: 17.12.2019 15:01
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: