20 grudnia 2019

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu „Akademia Menadżera MMŚP 2”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 PO WER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu dotyczącego realizacji projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi - konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20

Uwagi można zgłaszać w terminie od 20 do 30 grudnia 2019 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że załączniki do Regulaminu konkursu o nr 1-8, 13 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w szczególności z „Minimalnym zakresem Regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałą Komitetu Monitorującego zatwierdzającą kryteria wyboru projektów.

Regulamin konkursu Akademia Menadżera MMŚP 2

Załącznik nr 1 - Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

Załącznik nr 2 - Wzór Karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

Załącznik nr 3 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia pracownika PARP o bezstronności.

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności.

Załącznik nr 6 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP.

Załącznik nr 7 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER.

Załącznik nr 8 - Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER.

Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) dotyczącego aktywnych umów w ramach PO WER zawartych z PARP.

Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) -wykaz zrealizowanych projektów na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników.

Załącznik nr 11 - Proces udzielania wsparcia w ramach „Akademii Menadżera MMŚP 2”.

Załącznik nr 12 -  Opis uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Załącznik nr 13 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 14 - Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER.

Załącznik nr 15 - Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.

Załącznik nr 16 - Minimalny zakres analizy potrzeb rozwojowych

Formularz zgłaszania uwag

Opublikowano: 20.12.2019 08:07
Poprawiono: 03.01.2020 11:41
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: