12 marca 2020

Zmiany w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER

11 marca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER (wersja III) w zakresie działań realizowanych przez PARP.

Modyfikacja Rocznego Planu Działania dla PO WER na 2020 r. polega na wprowadzeniu dodatkowego konkursu pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  na wybór projektu ukierunkowanego na realizację działań szkoleniowych/doradczych w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych prowadzonych na obszarze makroregionu  4 składającego się z następujących województw: łódzkie, opolskie, śląskie.

Realizacja nowego konkursu w ramach Działania 2.2 PO WER –  typ projektu 2 „Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych” jest niezbędna z uwagi na konieczność powtórzenia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17 ogłoszonego w 2017 roku. Fiszkę ww. konkursu zmodyfikowano w zakresie: nazwy konkursu, terminu jego ogłoszenia i rozpoczęcia naboru, alokacji oraz wartości wskaźników.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 12.03.2020 16:14
Poprawiono: 13.03.2020 06:07
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: