19 marca 2020

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok.

W ramach działań realizowanych w 2020 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PARP planuje organizację dodatkowego naboru w Działaniu 2.2 pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  oraz wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w ramach obecnie ogłoszonych naborów  – szczegóły dot. planowanych terminów konkursów obrazuje zaktualizowany harmonogram naborów w 2020 r.

Aktualizacja harmonogramu naborów w 2020 r. polega na wprowadzeniu dodatkowego konkursu pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  na wybór projektu ukierunkowanego na realizację działań szkoleniowych/doradczych w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych prowadzonych na obszarze makroregionu 4 składającego się z następujących województw: łódzkie, opolskie, śląskie.

Realizacja ww. konkursu w ramach Działania 2.2 PO WER –  typ projektu 2 „Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych” jest niezbędna z uwagi na konieczność uzupełnienia naboru w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17 ogłoszonego w 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w kontekście ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa i ogłoszonym stanem epidemicznym, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER w przypadku poniższych konkursów, co zostało odzwierciedlone w zmienionym harmonogramie naborów:

Obowiązujący termin składania wniosków: od 9 marca 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r., do godziny 12.00.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r., do godziny 10.00. 

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r., do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach zamieszczonych na stronach poszczególnych konkursów.

Uzasadnienie:

Planowany przez PARP uzupełniający nabór w 2020 r.  pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  (ogłoszenie naboru w II kw. 2020 r.) ma na celu zapewnienie dostępności usług rozwojowych we wszystkich makroregionach i sektorach gospodarczych objętych przez PARP wsparciem szkoleniowo-doradczym w POWER. Ponadto, w celu łagodzenia negatywnego wpływu koronawirusa na kontraktację projektów w ramach POWER dokonano aktualizacji harmonogramu naborów w 2020 r. w zakresie wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie w 3 konkursach PARP.

Harmonogram naboru wniosków POWER na 2020 rok

 

Opublikowano: 19.03.2020 14:58
Poprawiono: 19.03.2020 14:57
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: