15 maja 2020

Zamówienia publiczne dla MSP - nowy nabór

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce.

Zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wejść w życie w 2021 r.

W te cele wpisuje się konkurs PARP w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

Konkurs realizowany jest w podziale na makroregionie nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie.

Dostępna w konkursie alokacja dla makroregionu wynosi 4 080 268 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 672 241,20 zł.

Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych wyłonionych w  konkursie. Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie następujących działań:

  • działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMŚP (i ich pracowników);
  • działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMŚP (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania;
  • działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMŚP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
  • monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Działanie określone w pkt 1 lit. a i c powinny być wykazane w jednym zadaniu w treści wniosku o dofinansowanie, działania określone w pkt 1 lit. b i d jako dwa kolejne oddzielne zadania.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • organizacje związkowe i pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej
pod adresem www.sowa.efs.gov.pl. Nabór rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i potrwa do 23 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Więcej informacji na stronie.

 

Opublikowano: 15.05.2020 14:15
Poprawiono: 15.05.2020 14:15
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: