29 grudnia 2020

Komunikat w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok

W ramach działań planowanych przez PARP w 2021 r. w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój kontynuowany będzie poniższy konkurs:

- pn.: Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wyboru projektów mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji. Konkurs realizowany w podziale na rundy.

Aktualizacja harmonogramu naborów na 2021 rok polega na aktualizacji terminu rozpoczęcia oraz zakończenia naboru III rundy (22.02-8.03.2021 r.) oraz wprowadzeniu dodatkowej IV rundy (12.04-26.04.2021 r.).

Uzasadnienie:

Konieczność zaplanowania dodatkowej IV rundy w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji” dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wynika ze specyficznej sytuacji pracowników ww. sektora związanej z pandemią COVID-19. Zakłada się, że aktualne potrzeby rozwojowe sektora zostaną przedstawione do końca stycznia 2021 r., co tym samym determinuje konieczność wprowadzenia kolejnej IV rundy naboru.

Opublikowano: 29.12.2020 13:27
Poprawiono: 29.12.2020 13:28
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: