Pomiń nawigację

24 sierpnia 2023 r.

Od 24 sierpnia 2023 r. nowe rozporządzenie BUR

Nowe wymogi w zakresie potencjału technicznego i kadrowego to najważniejsze zmiany wprowadzone przez rozporządzenie BUR, które w nowej wersji weszło dziś w życie. Ich celem jest zapewnienie najwyższej  jakości usług rozwojowych oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych.

Podstawą wydania nowego rozporządzenia jest art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079). Wprowadzone zmiany odpowiadają na pilne potrzeby Agencji oraz instytucji realizujących zadania w ramach regionalnych programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu to:

 • zmiana warunków w zakresie spełniania potencjału technicznego:
  • określono wymóg zapewnienia pomieszczeń wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonych usług rozwojowych,
  • wskazano wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji usług rozwojowych,
  • dodano wymagania w zakresie dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • wprowadzono obowiązek określenia szczegółowych wymagań technicznych umożliwiających synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między usługobiorcami a osobami realizującymi usługi rozwojowe oraz zapewnienia materiałów dydaktycznych przygotowanych w sposób dostosowany do prowadzenia usług rozwojowych w formie zdalnej;
 • zmiana warunków dot. potencjału kadrowego:
  • wprowadzono wymóg posiadania doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonych usług, zdobytych lub nabytych nie wcześniej niż 5 lat przed datą opublikowania usługi rozwojowej.

Uwaga : zmiany w zakresie ww. wymagań w zakresie  dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami wchodzą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia tj. od dnia 24 sierpnia 2024 r. Na dostosowanie się do pozostałych ww. warunków Dostawcy Usług już wpisani do rejestru mają 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 24 listopada 2023 r.

 • wskazano, że podmiot spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług, jeśli posiada:
  • uprawnienia do świadczenia tych usług, nadane przez podmiot zewnętrzny w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach prawa, których katalog będzie aktualizowany na stronie internetowej BUR, lub
  • certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji w odniesieniu do tych usług, lub
  • dokument poświadczający udzielenie akredytacji do świadczenia usług rozwojowych w zakresie doradztwa innowacyjnego nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 • wprowadzono regulację, zgodnie z którą w sytuacji, gdy w trakcie trwającego postępowania wyjaśniającego Agencja stwierdzi okoliczności uprawdopodobniające zaistnienie wobec podmiotu wpisanego do rejestru BUR co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a ust. 3 tej ustawy (przesłanki wykreślenia z rejestru), dokonuje zmiany wpisu w rejestrze BUR przez wstrzymanie Dostawcy Usług możliwości publikowania nowych Kart Usług lub zablokowanie Kart Usług już opublikowanych przez Dostawcę Usług. Zmianę taką wprowadza się na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego jednakże nie dłużej niż na 6 miesięcy.
 • określono przesłanki do pozostawienia wniosku o wpis do rejestru bez rozpatrzenia; poszerzono definicję „usługobiorcy” o pracodawcę i osoby dorosłe;
 • wprowadzono definicję walidacji.

W związku z wydaniem nowego rozporządzenia niebawem zmianie ulegnie Regulamin BUR, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w komunikacie w serwisie informacyjnym oraz w samym systemie informatycznym BUR. Niezależnie od tego, nowe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia br.   

Tekst rozporządzenia 

 

 

Opublikowano: 24.08.2023 08:36
Poprawiono: 24.08.2023 10:00
Modyfikujący: Maria Piechocka
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: