Pomiń nawigację

30 listopada 2023 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór „Akademia HR”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru „Akademia HR – oferta dla operatorów”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Konkurs ma na celu wspieranie dostosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy. PARP rekomendowała do dofinansowania 9 projektów, które mogą otrzymać ponad 90,4 mln zł z Funduszy Europejskich.

Cel konkursu

Celem konkursu „Akademia HR” jest wyłonienie projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Chodzi o takie obszary jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Do kogo był skierowany nabór?

Nabór wniosków w ramach działania był prowadzony od 1 do 16 sierpnia 2023 r. Do konkursu mogli zgłaszać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców i organizacje związkowe, a także stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

W ramach naboru złożono 35 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 358 mln zł. PARP pozytywnie oceniła 9 projektów o łącznej wartości niemal 108,2 mln zł, w tym ponad 90,4 mln zł dofinansowania. Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną, obejmują zasięgiem całą Polskę.

Lista projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania znajduje się na stronie PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Podstawowym zadaniem Beneficjentów realizujących projekty w ramach „Akademii HR” będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu. Proces ten składa się m.in. z informacji i promocji dotyczącej możliwości udzielenia wsparcia; rekrutacji przedsiębiorców do projektu, w tym weryfikacji dokumentów; podpisanie i rozliczenie umowy wsparcia z przedsiębiorcą, w tym monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem. Okres realizacji projektów to maksymalnie 36 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2024 r. Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do wybranych operatorów pod koniec I kwartału 2024 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Konkurs „Akademia HR” oferuje refundację kosztów dotyczących usług rozwojowych, które spełniają trzy warunki. Muszą one wynikać z przeprowadzonej autodiagnozy (oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych). Kwestionariusz do autodiagnozy potrzeb zostanie wkrótce zamieszczony na stronie PARP dotyczącej konkursu. Muszą być też zgodne z opisem kompetencji w obszarze HR, których uzyskanie lub wzmocnienie może istotnie wpłynąć na skuteczność działań przedsiębiorców w omawianym zakresie, a dodatkowo powinny być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Szczegółowe informacje o konkursie „Akademia HR” można znaleźć na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 30.11.2023 16:13
Poprawiono: 30.11.2023 15:13
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: