Pomiń nawigację
Komunikat

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą rankingową w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-001/23 pt. Usługi rozwojowe 4.0.

Lista uwzględnia rozstrzygnięcia w ramach złożonych protestów. Została opublikowana w sekcji Wyniki i archiwum. 

Usługi rozwojowe 4.0

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia podmiotów posiadających wpis do Bazy Usług Rozwojowych w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych

 • 16 czerwca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 17 lipca 2023

  Start składania wniosków

 • 3 sierpnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy i IOB

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów, w ramach których wsparcie otrzymają podmioty posiadające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych (podmioty BUR).

Przez podmioty posiadające wpis do BUR uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych rozumie się podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP.

Podstawowym zadaniem Beneficjenta konkursu będzie udzielanie wsparcia podmiotom BUR ze środków projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.),
 • podmioty, o których mowa art.7 system szkolnictwa wyższego i nauce ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na refundację podmiotom BUR kosztów:

 • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych,
 • zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną oni przygotowani do użytkowania zakupionej licencji. Potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez Beneficjenta/partnera.
Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie (odbiorcy wsparcia – podmioty BUR).

Maksymalna wartość projektu wynosi 12,5 mln zł.

Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 33,75 mln zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

W polu „Sposób wyliczenia wskaźnika” należy wybrać „Osobowy” (źródłem danych do monitorowania wskaźników wspólnych będą dane uczestników projektów). Konieczne jest także wskazanie, że wskaźniki dot. uczestników będą monitorowane w podziale na płeć. Dla wskaźników dot. uczestników projektu jako wartość docelową należy wskazać 0 i monitorować ją (sprawozdawać wartości osiągnięte) przez cały okres realizacji projektu.

Nie ma możliwości ujęcia kosztów utrzymania systemu informatycznego w ramach kosztów bezpośrednich projektu.

Limit 300 % planowanego wskaźnika produktu dotyczy jedynie kosztu: „Usługa oceny wniosku o udzielenie wsparcia”, dla którego została określona maksymalna cena rynkowa w wysokości 1430,00 PLN za jeden wniosek o udzielenie wsparcia.

Koszty usługi rekrutacji (800 zł za podmiot) nie są objęte tym limitem i będą finansowane jedynie do wysokości wartości podpisanych umów o udzielenie wsparcia (wskaźnik produktu).

Do wskaźnika produktu „Liczba podmiotów świadczących usługi rozwojowe objętych wsparciem”, powinniśmy wliczać podmioty BUR, które podpisały umowę o udzielenie wsparcia. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że podmiot nie zakupi licencji i Beneficjent nie dokona refundacji, w systemie monitorowania należy zaznaczyć, iż podmiot zakończył udział w projekcie niezgodnie ze ścieżką i nie jest wykazywany we wskaźniku produktu. Celowo ION ustanowiła możliwość sfinansowania oceny wniosków o udzielenie wsparcia, do wysokości 300% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie, aby do kolejnego etapu rekrutacji tj. podpisania umowy o udzielenie wsparcia, przechodziły wyłącznie podmioty, których pomysły zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów i rokują do wskaźnika rezultatu. Natomiast moment kiedy podmiot BUR jest już po etapie refundacji, to moment, w którym Beneficjent potrzebuje potwierdzenia zaistnienia faktu wypracowania wartości dodanej, rozumianej jako zwiększenie potencjału rozwojowego, tj. włączenie do oferty nowej usługi lub nowej formy usługi rozwojowej dzięki otrzymanemu wsparciu. W momencie posiadania przez Beneficjenta niniejszego potwierdzenia, podmiot może zostać ujęty we wskaźniku rezultatu. 

Rekrutacja w projekcie jest prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu. Podmiot BUR ma możliwość otrzymania refundacji zakupu licencji wyłącznie na maksymalnie 24 miesiące. Jeżeli podmiot BUR dokonuje jednorazowej opłaty za 24 miesiące użytkowania licencji, otrzymuje pełną refundacje nawet w ostatnim dniu trwania projektu. Natomiast, jeżeli refundacja jest abonamentowa i jest opłaca co miesiąc, refundacja może dotyczyć wyłącznie okresu, który pozostał na realizację projektu.

Tak, średni koszt wsparcia to wszystkie koszty ogółem projektu podzielone przez założoną w projekcie liczbę podmiotów objętych wsparciem. 

Podane w kryterium wartości dotyczą całkowitej wartości budżetu (wydatki ogółem).

W ramach konkursu „Usługi rozwojowe 4.0” Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 nie mają zastosowania. Tak więc nie ma przeciwwskazań aby Wnioskodawca/ Beneficjent był jednocześnie podmiotem świadczącym usługi rozwojowe w BUR.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że w dokumentacji konkursowej są jednak przewidziane pewne wykluczenia odnośnie tego, kto może być dostawcą licencji lub wykonawcą usługi szkoleniowej/ doradczej (jeśli dotyczy).

W załączniku nr 9 do RWP – Proces udzielania wsparcia wskazano:

„Dostawca licencji (dalej: Dostawca), ani Wykonawca usług szkoleniowych lub doradczych (dalej: Wykonawca) nie może być powiązany z Odbiorcą wsparcia i Beneficjentem kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów). Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

 1. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy/Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

W powyższym zapisie „Beneficjent” oznacza także Partnera.

W konkursie usługi szkoleniowe/ doradcze będą nabywane przez odbiorcę wsparcia poza BUR. Przy czym potrzeba ich realizacji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb odbiorcy wsparcia zweryfikowanych przez beneficjenta lub partnera (zakup tych usług przez odbiorcę wsparcia jest fakultatywny).

Aktualizacja odpowiedzi 02.10.23

We wniosku należy wskazać obowiązkowo tzw. Inne wspólne wskaźniki produktu wynikające z Instrukcji wypełniania wniosku w ramach FERS (5 szt.). Pozostałe wskaźniki (wynikające z tabeli 1 i 2 stanowiących załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie) są monitorowane na podstawie danych uczestników projektu i nie wybiera się ich na poziomie wniosku o dofinansowanie.

W związku z możliwością objęcia wsparciem pracowników podmiotów BUR w zakresie usług doradczych lub szkoleniowych bezpośrednio powiązanych z zakupem licencji, należy ująć we wniosku o dofinansowanie wszystkie wskaźniki wskazane w załączniku do umowy o dofinansowanie oraz te wskazane w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dotyczących uczestników projektu. Generator wniosków SOWA posiada wyłącznie wskaźniki obowiązkowe kluczowe, w tym dla naboru, dlatego wskaźniki związane z objęciem wsparciem pracowników BUR należy dodać poprzez opcję wskaźników własnych wnioskodawcy.

Projekty złożone w ramach konkursu nie można uznać za wyjątki od standardu minimum w zakresie zasady równości kobiet i mężczyzn. Informacje na temat spełnienia polityk horyzontalnych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie powinny być uwzględnione w częściach wniosku:

IV. ZADANIA - Opis i uzasadnienie zadania

IX. POTENCJAŁ DO REALIZACJI PROJEKTU, 2. OPIS SPOSOBU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Jednocześnie w Instrukcji (str. 64) wskazano: „We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości kobiet i mężczyzn. Ocenie pod kątem spełniania zasady równości kobiet i mężczyzn co do zasady podlega cała treść wniosku o dofinansowanie. Natomiast ze względu na fakt, że nie wszystkie pola przenoszą się do SL2021, a co za tym idzie może to stanowić utrudnienie w weryfikacji działań podjętych przez beneficjenta na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca FERS wskazała w niniejszej instrukcji miejsca we wniosku o dofinansowanie, w ramach których można umieścić informacje niezbędne do oceny spełniania standardu minimum. Najważniejsze informacje odnośnie standardu powinny znajdować się w wyznaczonych w tej instrukcji miejscach. W przypadku chęci większego doprecyzowania zapisów informacje mogą pojawiać się w innych miejscach wniosku o dofinansowanie.”

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum