Pomiń nawigację

Komunikaty

13.09.2017

Definicja sektora motoryzacyjnego oraz data rozpoczęcia realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Zgodnie z kryterium dostępu „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 3 miesiące od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu”. Jednakże Instytucja Pośrednicząca planuje podpisanie umowy o dofinansowanie projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym do końca 2017 r., dlatego też rekomenduje się wskazywanie we wniosku o dofinansowanie projektu jako termin rozpoczęcia realizacji projektu styczeń 2018 r.

Definicja sektora motoryzacyjnego

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (podrozdział 4.2, pkt. 2) projekt powinien dotyczyć sektora  motoryzacyjnego definiowanego następująco:

Sektor motoryzacyjny (w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).

Powyższa definicja powinna zostać zamieszczona w treści wniosku o dofinansowanie projektu.