Pomiń nawigację

Komunikaty

15.12.2017

Projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach konkursu Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

W związku z zakończeniem etapu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, prezentujemy listę projektów uszeregowanych w kolejności malejącej liczby  uzyskanych punktów, ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania w podziale na makroregiony.

Dofinansowanie zostało przyznane 5 projektom, po jednym projekcie w odniesieniu do każdego makroregionu. Łączna przyznana kwota dofinansowania dla projektów rekomendowanych wynosi 16 222 841,77 zł.