Pomiń nawigację

Komunikaty

27.10.2017

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie „Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 „Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Obowiązujący termin składania wniosków: od 2 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Podrozdział 7.1 Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 7) - strona 11,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 21.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie wpływa na alokacje przeznaczoną na Sektor, nie ma istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 Data rozpoczęcia realizacji projektu Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym

Zgodnie z kryterium dostępu „Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 3 miesiące od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu”. W komunikacie nr 1 Instytucja Pośrednicząca rekomendowała wskazywanie we wniosku o dofinansowanie projektu jako termin rozpoczęcia realizacji projektu styczeń 2018 roku.  Jednakże w związku z wydłużeniem naboru wniosków rekomenduje się, aby za datę rozpoczęcia projektu przyjmować luty 2018 roku.