Pomiń nawigację

Komunikaty

19.04.2023

Uległ zmianie dokument pn. Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zmianie uległ dokument pn. Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej – zaktualizowany dokument znajduje się z zakładce ,,dokumenty’’.

Przygotowaliśmy również dla uczestników projektu SWO przewodnik ,,Jak rozliczyć usługi rozwojowe realizowane w ramach projektu SWO?’’.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą publikacją przed przystąpieniem do rozliczenia zrealizowanych usług rozwojowych. 

Kontynuujemy także wizyty monitoringowe usług rozwojowych, finansowanych ze środków projektu SWO.

W związku z powyższym przypominamy uczestnikom projektu oraz dostawcom usług o obowiązku informowania o wszelkich zmianach w realizacji szkolenia jak np.: data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, harmonogram, miejsce szkolenia, link do spotkania w przypadku usług zdalnych. Prosimy o stosowanie się do Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, w szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na § 7 pkt 15-20 Regulaminu BUR.

Bezpośredni kontakt w tym zakresie do Zespołu SWO to: monitoring_swo@parp.gov.pl

Przypominamy, że po zakończonym etapie diagnozy:

Zgodnie z Umową Wsparcia, PARP dokona akceptacji karty usługi rozwojowej w terminie 10 kalendarzowych liczonych od momentu dostarczenia dokumentu na serwer PARP.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie usługi realizowane w ramach Projektu muszą zostać  zakończone do 31.10.2023 r.

Przypominamy, że po zakończonej usłudze rozwojowej wnioski rozliczające należy przesyłać na adres rozliczenia_swo@parp.gov.pl.  Zwracamy się z prośbą o przesyłanie kompletnej dokumentacji niezwłocznie po zakończeniu usługi rozwojowej. Faktury powinny być wystawione z  30 - dniowym terminem płatności.

Zgodnie z zapisami Umowy wsparcia PARP dokona wypłaty środków w terminie 10 dni kalendarzowych po ostatecznym zatwierdzeniu Wniosku o rozliczenie usług rozwojowych. Ponadto,  informujemy że PARP nie ponosi konsekwencji, wynikających z przekroczenia terminu płatności za faktury (odsetki).

Przypominamy także, że uczestnicy projektu SWO  będący w okresowych trudnościach nie mogą świadczyć usług rozwojowych innym uczestnikom projektu SWO.