Pomiń nawigację

Komunikaty

18.05.2016

Wydłużenie naboru wniosków w konkursie, zmiana zakresu informacji wymaganych w listach intencyjnych, o których mowa w kryteriach strategicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następujących zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

1) Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

Obowiązujący termin składania wniosków: 30 marca 2016 r. – 13 czerwca 2016 r.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

• Podrozdział 7.1 Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 9) - strona 13,
• Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 24.

2) W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych Wnioskodawców, dotyczącymi możliwości uzyskania listów intencyjnych, o których mowa w kryteriach strategicznych, o treści wskazanej w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, zmianie ulegają zapisy dotyczące wymaganej zawartości listów intencyjnych (pkt 2 Kryteria strategiczne ppkt 5-7, strona 7-9).

• W związku z tym treść odpowiedzi do pytań nr 11, 29 w zakresie treści listów intencyjnych ulega zmianie zgodnie z niniejszym komunikatem.
• Listy intencyjne wypełnione zgodnie z pierwotnym wymogiem zachowują ważność.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na przeznaczone alokacje, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Ogłoszenie o konkursie

Aktualna dokumentacja konkursowa