Pomiń nawigację

Komunikaty

28.02.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 „Akademia Menadżera MŚP - oferta dla operatorów”

Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, typ 1.

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 zostają wprowadzone następujące zmiany:

Regulamin Konkursu:

 • Rozdział 5 – Podstawowe informacje na temat realizacji projektu – wymagania konkursowe; Podrozdział 5.2 Kryteria dostępu wraz z opisem podstaw ich oceny
  i znaczenia, pkt 3 – dodano zapis: „Beneficjent będzie zobowiązany
  do przedstawienia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność oświadczenia potwierdzającego, że realizuje projekt z wykorzystaniem ww. systemu.”
  ;
 • Rozdział 9 – Procedura odwoławcza, pkt 3 – Poprawiono zapis na „Protest zgodnie
  z art. 54 ust. 1 ustawy (…)”.

Załącznik 11 do Regulaminu konkursuProces udzielania wsparcia

 • w pkt 4.1 „Przedsiębiorca”, ppkt f – dodano informację dotyczącą aktualności regulaminu BUR;
 • w punkcie I „Etapy realizacji projektu” dodano informację z Regulaminu konkursu,
  iż „Wykonawcami usług rozwojowych w ramach konkursu nie mogą być Beneficjenci
  i Partnerzy (o ile występują) realizujący projekty w tym konkursie”
  w celu dodatkowego podkreślenia tej kwestii;
 • w punkcie I „Etapy realizacji projektu”, pkt 3 ppkt d Przebieg procesu rekrutacji dodano zapis „podpisanie umowy z przedsiębiorcą – w celu przystąpienia
  do projektu przedsiębiorca będzie zobowiązany:

Załącznik 12 do Regulaminu konkursu – Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich

 • skrócenie opisu dotyczącego „Analizy istniejących kompetencji menadżerskich na rynku” i „Analizy eksperckiej – przebieg procesu, wnioski”;
 • podkreślenie kwestii zarządzania różnorodnością u kadry menadżerskiej w odniesieniu do grupy kompetencji Zarządzanie zespołem.

Załącznik 13 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu

 • w § 1 dodano ust. 30 dotyczący definicji „Administratora Bazy Usług Rozwojowych”;
 • w § 4 dodano ust. 9 w brzmieniu: ”Instytucja Pośrednicząca upoważnia Beneficjenta do przeprowadzenia monitoringu stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia. Upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 17 do umowy, zostanie przesłane do Beneficjenta niezwłocznie po jej podpisaniu umowy”;
 • w § 22 dodano ust. 2 w brzmieniu: „Z dniem zawarcia umowy, Instytucja Pośrednicząca udostępni Beneficjentowi (na jego wniosek) funkcjonalności BUR umożliwiające mu administrowanie BUR w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora Regionalnego w Bazie Usług Rozwojowych stanowi załącznik nr 18 do umowy”;
 • zgodnie z zapisami w pkt b oraz c dodano załącznik nr 17 do umowy Wzór upoważnienia do przeprowadzenia monitoringu oraz załącznik nr 18 do umowy „Wzór wniosku o nadanie/zmianę uprawnień Administratora”.

Uzasadnienie merytoryczne:

W Regulaminie konkursu „Akademia Menadżera MMŚP 2” zostały wprowadzone zmiany o charakterze porządkowym wynikające z konieczności doprecyzowania elementów dokumentacji dotyczących zakresu i przedmiotu konkursu.

Przedmiotowe zmiany są zgodne z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia ich publikacji.