Pomiń nawigację

Komunikaty

09.12.2022

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/21 „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”

Przedmiotem regulacji jest zmiana treści Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014 – 2020 (konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/21).

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/21 zostaje wprowadzona  zmiana w Podrozdziale 5.3. Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie, w pkt 4 poprzez usunięcie ograniczenia dotyczącego obejmowania wsparciem w ramach projektu nie więcej niż 600 pracowników przedsiębiorstw w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi (wskaźnik produktu), str.19.

Tożsama zamiana zostaje wprowadzona w:
- załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER – kryterium dostępu nr 5, str. 4;
- załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu: Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER – kryterium dostępu nr 5, str. 11;
- załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu: Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER– kryterium dostępu nr 5, str. 4.

Uzasadnienie

Zmiana Regulaminu konkursu wynika z uchwały Komitetu Monitorującego PO WER, która weszła w życie z dniem 29 listopada 2022 r. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych,
w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację programu operacyjnego, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, może w każdym czasie zmienić zatwierdzone kryteria wyboru projektów, o których mowa
w art. 14 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, z uwzględnieniem celów programu operacyjnego.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, że konkurs „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie polskiej gospodarki na kompetencje cyfrowe zarówno w czasie zagrożenia epidemicznego,
jak i w okresie następującym bezpośrednio po nim. Kompetencje pracowników przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej mają szczególne znaczenie
dla firm prowadzących działalność w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych.
Aktualnie realizowane projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.  Tuż po ogłoszeniu rekrutacji do udziału w projekcie alokacja przyznana
na daną turę naboru wyczerpała się w ciągu kilku minut, natomiast na listach rezerwowych znaleźli się przedsiębiorcy, którzy nie mogli skorzystać ze wsparcia z uwagi na brak dostępnych środków. W związku z powyższym, mając na uwadze realne potrzeby
i oczekiwania MMŚP, usunięto ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby pracowników przedsiębiorstw, która może być objęta wsparciem w ramach projektu i dzięki temu możliwe będzie natychmiastowe uruchomienie koniecznego wsparcia dla przedsiębiorstw znajdujących się na listach rezerwowych. Pozwoli to nie tylko na sprawne i niezwłoczne objęcie wsparciem przedsiębiorstw, które wychodząc z problemów wynikłych z okresu zagrożenia epidemiologicznego borykają się z trudnymi warunkami społeczno-gospodarczymi, ale również na efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych
na realizację konkursu.

Przedmiotowa zmiana jest zgodna z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z poźn. zm.) i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana w powyższym zakresie obowiązuje od dnia 29 listopada 2022 r.