Pomiń nawigację

Komunikaty

27.02.2019

Zmiana regulaminu w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18

Informujemy o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18
w ramach POWER 2014 - 2020 Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

  1. Zmiana terminu składania wniosków.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do 11 marca 2019 r, do godziny 12.00

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Podrozdział 7 Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 7 - strona 25,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 42.
  1. Usunięcie niespójności w Regulaminie konkursu dotyczącej możliwości dofinasowania
    9 projektów dla 9 różnych sektorów (brak ograniczenia dot. dofinansowania maksymalnie
    9 projektów dla 9 różnych sektorów).

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu: Podrozdział 8.8 Zakończenie oceny
i rozstrzygnięcie konkursu , pkt. 4, str. 39

  1. Usunięcie niespójności w Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – brak wymogu minimalnej liczby punktów w ramach części wniosku dotyczącej pkt. V Prawidłowość budżetu projektu.

Zmiana została uwzględniona w Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER, pkt. V Prawidłowość budżetu projektu, str. 9.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.