Pomiń nawigację

Komunikaty

16.05.2016

Zmiana w zakresie kosztów dojazdu, interpretacja zapisu kryterium nr 10, rekomendacja dotycząca podpisów pod wnioskiem

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o:

  1. Zmianie treści przykładowego katalogu zadań/zakresów obowiązków personelu projektu w zakresie kosztów dojazdu, który dotyczy konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16. W wyniku wprowadzonej zmiany, możliwe jest, aby w budżecie projektu Wnioskodawca uwzględnił środki przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji na spotkania Rady. Należy przy tym pamiętać, że metodologia wyliczania kosztów dojazdu nie ulega zmianie.

  2. Interpretacji zapisu dokumentacji konkursowej – kryterium dostępu nr 10: Zgodnie z brzmieniem kryterium - Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) łącznie zrzesza /ją co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz którego składany jest Projekt. Pod pojęciem zrzeszanie się rozumie się przynależność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych do danego podmiotu. W sytuacji gdy np. Wnioskodawca zrzesza przedstawiciela sektora, który następnie zrzesza kolejne podmioty funkcjonujące w danym sektorze spełniające definicje zrzeszania się, wówczas można takie podmioty uznać za spełniające warunki kryterium dostępu nr 10.

  3. Rekomendacji PARP dotyczącej podpisów pod wnioskiem o dofinansowanie projektu składanym w formie papierowej. - Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie projektów w punkcie 2.7 oraz 2.9.7 Wniosku o dofinansowanie projektu, należy wpisać osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących odpowiednio w imieniu Wnioskodawcy oraz Partnera/ów. Osoby wpisane w niniejszych punktach muszą być uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy/Partnera/ów zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy/Partnera/ów albo upoważnieniem lub pełnomocnictwem. Można również wskazać sposób reprezentacji (np. w przypadku gdy dwie osoby muszą działać łącznie). Jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie PARP rekomendujemy, aby wniosek o dofinansowanie projektu składany w formie papierowej podpisał Wnioskodawca oraz Partnerzy projektu.

 

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.