Pomiń nawigację

Komunikaty

11.05.2016

Zmiana wzoru Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu oraz załączenie do wzoru umowy załącznika nr 6

11 maja 2016

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o następujących zmianach w dokumentacji dot. konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.


Zmiana treści Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu – wzór deklaracji współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji.

W związku z faktem, że Rada Rynku Pracy/Wojewódzkie Rady Rynku Pracy/Wojewódzkie Rady Zatrudnienia nie posiadając osobowości prawnej nie mogą potwierdzić chęci współpracy na rzecz danego sektora jako członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji, wprowadzone zostały modyfikacje w Załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu umożliwiające uzyskanie deklaracji współpracy od zainteresowanych tematem Sektorowych Rad ds. Kompetencji Rad Rynku Pracy.

Deklaracje współpracy wypełnione na dotychczasowym wzorze zachowują ważność.

Załączenie do dotychczasowego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, która stanowi Załącznik nr 22 do Regulaminu konkursu Załącznika nr 6 do umowy, który w obecnej dokumentacji nie został załączony.

W związku z powyższymi zmianami obowiązujący termin składania wniosków nie ulega zmianie: 30 marca 2016 r. – 31 maja 2016 r.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na przeznaczone alokacje, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.