Pomiń nawigację

Komunikaty

31.05.2016

Zmiana zapisów kryterium strategicznego nr 7

31 maja 2016

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16:

 

W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych Wnioskodawców, dotyczącymi możliwości uzyskania listów intencyjnych, o których mowa w kryterium strategicznym nr 7, określonym w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, zmianie ulegają zapisy dotyczące zasad przyznawania punktów za spełnienie kryterium (pkt 2 Kryteria strategiczne ppkt 7, strona 9).

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na przeznaczone alokacje, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.