Baza pytań i odpowiedzi dla POWER

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych - 2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Proszę o interpretację poniższego zapisu z KM POWER w zakresie identyfikacji kto może być dla SR w zakresie poniższych wymagań przedstawicielem instytucji pełniącej funkcję nadzoru lub regulacyjną?
"Do wniosku o dofinansowanie projektu zostaną załączone deklaracje współpracy od co najmniej 10 różnych potencjalnych członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji dla sektora, na rzecz którego składa Projekt zgodnie z poniższą wytyczną.
Deklaracje współpracy złożyli przedstawiciele podmiotów reprezentujących co najmniej 3 z 5 grup interesariuszy sektora, którego dotyczy Projekt, rekomendowanych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) do bycia członkami Sektorowej Rady ds. Kompetencji, tj.:
• przedstawiciel/le instytucji kształcenia formalnego bądź
pozaformalnego;
• przedstawiciel/le partnerów społecznych bądź organizacji branżowych
bądź związków zawodowych działających na rzecz sektora;
• przedstawiciel/le instytucji pełniący funkcję nadzoru lub regulacyjną;
• przedstawiciel/le Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkiej Rady Rynku
Pracy/Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
• przedstawiciel/le przedsiębiorstw – zgodnie ze strukturą danego
sektora.
Kryterium będzie oceniane na podstawie złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie deklaracji współpracy przygotowanych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu, podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów. Projekt niespełniający tego kryterium otrzyma negatywną ocenę."

Opublikowano 23.11.2016

Czy projekt musi obejmować/uwzględniać wszystkie wymienione działania czy tylko jedno/kilka z nich?:

„Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

- rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),

- współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,

- określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,

- identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.”

Opublikowano 23.11.2016