Baza pytań i odpowiedzi dla POWER

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2 – 2016

Pytania i odpowiedzi
Opublikowano 24.11.2016

Czy poniżej przytoczone zapisy zostały usunięte/zostały zmienione w ostatecznej wersji dokumentacji?

1. W ramach każdego projektu musi zostać powołana Grupa Sterująca w skład, której wchodzić będą przedstawiciele wnioskodawcy i partnerów oraz przedstawiciel IP. Grupa Sterująca musi spotykać się co najmniej raz na kwartał;

2. W każdym projekcie określone zostaną kamienie milowe (wskaźniki do osiągnięcia w konkretnym czasie i powiązany z nimi budżet). Brak osiągnięcia kamienia milowego będzie równoważny z uruchomieniem procesu negocjacji mającego na celu rozwiązanie umowy lub zmniejszenie wartości wskaźników wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wartości budżetu.

3. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania systemu teleinformatycznego „SL2014” do obsługi projektu. Beneficjent wyznacza osoby do pracy z systemem zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, gdzie m.in. określono, że są one zobowiązane wykorzystywać system e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelnienia czynności dokonywanych w ramach „SL2014”;

4. Ocena jakości pracy trenerów i doradców. Ocena w ramach tego kryterium strategicznego odbywa się na podstawie ustnych prezentacji przed Panelem Członków KOP pisemnych opracowań zagadnień związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne w Polsce przez przedsiębiorców z sektora MSP. Tematyka prezentacji zostanie wskazana w Regulaminie konkursu. Prezentacje przedstawiane będą przez 1 trenera wiodącego i 1 doradcę kluczowego, których życiorysy zawodowe zostały załączone do wniosku o dofinasowanie, wybranych przez Wnioskodawcę.

Opublikowano 24.11.2016

Zwracam się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie zapisów zawartych w załączniku nr.4 „Minimalny zakres usług świadczonych przedsiębiorcom i ich pracownikom w ramach projektu”.

Czy część teoretyczna musi się odbywać w formie tradycyjnych szkoleń, czyli w określonych grupach (max 16 osób – pkt. 11), w wynajętych salach (mini. 2 m2 na osobę – pkt. 22 b) przy pomocy długopisów i notatników (pkt, 22 a), jakie muszą zostać dostarczone potencjalnym uczestnikom? Czy faktycznie taka część teoretyczna musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem uczestnika (puk.25)?

Czy nie może być tak, że cała część teoretyczna odbywa się w na platformie e-lerningowej (zresztą stworzonej z udziałem środków unijnych), na której każdy uczestnik jest zarejestrowany (czytaj podpisuje listę obecności), platforma monitoruje czy uczestnik zapoznał się ze wszystkimi materiałami, jaki czas poświęcił na ich konsumpcję i zalicza kurs pod warunkiem, że tych godzin jest minimum 32 – pkt. 20 (ewentualnie 16 w formie e-lerningowej a potem kolejne 16 części praktycznej w formie tradycyjnej)? A jedynie część praktyczna/doradcza po zaliczeniu części teoretycznej przez uczestnika odbywa się w salach? Wówczas uczestnicy w założonym terminie np. przez trzy miesiące, każdy w dogodnym dla siebie czasie siedząc w swoim własnym domu lub w pracy przed komputerem z dostępem do Internetu, zrealizuje cześć teoretyczną, a przyjeżdża w określone miejsce np. jedynie na 16 godzin na część praktyczną? Czy wynajem takiej platformy i przygotowanie multimedialnych materiałów (wynajęcia studia, operatorów kamer, grafików przygotowujących multimedialne szkolenie, zamiast wynajmu sali, zakupu długopisów i papierowych notatników, czy poczęstunku) będzie kosztem kwalifikowanym projektu?

Opublikowano 24.11.2016