Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 "Akademia Menadżera MŚP": Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

 

Obowiązujący termin składania wniosków:: od 30 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r. (do godziny 12:00)

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Podrozdział 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt 6 - strona 10,
  • Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku - strona 36
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu - strona 52.

Jednocześnie, w związku z rozbieżnością w treści Regulaminu konkursu dotyczącą obowiązku załączenia do wniosku o dofinansowanie projektu oświadczenia Wnioskodawców dotyczącego skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji w oparciu o wzór stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu, który nie został dołączony do dokumentacji, proponuje się odstąpienie od wymogu załączania tego oświadczenia przez Wnioskodawców, gdyż stanowi ono element wniosku o dofinansowanie projektu - pkt. 9 Oświadczenia.  

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

- Podrozdział 8.2 Uzupełnienie lub poprawienie wniosku o dofinansowanie - strona 39

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie wpływa na kwotę dofinansowania w ramach Makroregionów, nie ma istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o możliwości zadawania pytań pisemnych przez potencjalnych Wnioskodawców. Jednocześnie informuje, że pytania zadane przez potencjalnych Wnioskodawców do dnia 14 maja br. (poniedziałek) uzyskają odpowiedź. W przypadku pytań zadanych po 14 maja br., PARP zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi przed ostatecznym terminem składania wniosków, który upływa 18 maja br.