Utworzono: 16 stycznia 2018

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ projektu 1 B, wniosek Polskiej Izby Motoryzacji został zatwierdzony do dofinansowania.

Utworzono: 12 stycznia 2018

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ projektu 1 B, wniosek Polskiej Izby Motoryzacji po pozytywnej ocenie merytorycznej został skierowany do negocjacji.

Utworzono: 15 grudnia 2017

W związku z zakończeniem etapu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, prezentujemy listę projektów uszeregowanych w kolejności malejącej liczby  uzyskanych punktów, ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania w podziale na makroregiony.

więcej

Utworzono: 15 grudnia 2017

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ projektu 1 B, wniosek Polskiej Izby Motoryzacji na kwotę dofinansowania 2 087 203,20 zł po pozytywnej ocenie formalnej został skierowany do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 26 października 2017

Informujemy o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 „Powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Obowiązujący termin składania wniosków: od 2 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

więcej

Utworzono: 13 października 2017

Informujemy o zmianie treści załącznika nr 22 do regulaminu konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17 (zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Działania 2.12 PO WER). W dotychczasowej wersji Załącznika nr 22 wpisane były inne stawki za wynajem sal do 20 oraz 20-50 osób.  

więcej

Utworzono: 15 września 2017

Eksperci PARP będą odpowiadać na pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową na wybór projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych"). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów. 

więcej