Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwagi można zgłaszać w terminie od 29 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza (link).
Informujemy, że załączniki o nr 1-3, 5-9, 12-15 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w konkursie (uchwała nr 33 KM PO WER z 24 listopada 2015 r).